Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. Geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen en deposito’s. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de gemiddelde koers. Koersverschillen inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond. Winstbelasting, betaalde en ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappijen wordt opgenomen onder de kasstroom uit investeringsactiviteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen in deze groepsmaatschappijen vermeld als onderdeel van de aansluiting tussen de nettokasstroom en de balansmutatie van de geldmiddelen op de balans.

Verschillen tussen de operationele kasstromen en de mutaties van de gerelateerde balansposten worden veroorzaakt doordat gedurende het jaar enkele groepsmaatschappijen zijn verkocht, verworven of gedeconsolideerd.