Groepsbalans per 31 december 2019 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

 

Activa

  

31.12.2019

   

31.12.2018

         

1

Immateriële vaste activa

       
 

Goodwill

 

20.357

   

21.137

 
 

Overige immateriële vaste activa

 

3.824

   

5.745

 
    

24.181

   

26.882

         

2

Materiële vaste activa

       
 

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

13.067

   

14.721

 
 

Machines en installaties

 

15.989

   

13.884

 
 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

15.320

   

13.419

 
    

44.376

   

42.024

         

3

Financiële vaste activa

       
 

Deelnemingen in verbonden partijen

 

15.209

   

15.068

 
 

Latente belastingvorderingen

 

157

   

270

 
 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.537

   

1.850

 
    

16.903

   

17.188

         

4

Vlottende activa

       
 

Voorraden

       
 

Handelsvoorraden

 

6.574

   

6.122

 
    

6.574

   

6.122

         
 

Vorderingen

       
 

Handelsdebiteuren

 

123.900

   

117.627

 
 

Overige verbonden maatschappijen

 

2.441

   

3.150

 
 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

23.420

   

19.271

 
    

149.761

   

140.048

         
 

Liquide middelen

  

87.588

   

81.050

         
    

329.383

   

313.314

 

Passiva

  

31.12.2019

   

31.12.2018

         

5

Groepsvermogen

       
 

Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen

 

93.060

   

91.060

 
 

Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen

 

12.687

   

10.351

 
 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

-919

   

587

 
    

104.828

   

101.998

         

6

Voorzieningen

       
 

Voor pensioenen

 

69

   

89

 
 

Voor belastingen

 

4.395

   

3.768

 
 

Overige voorzieningen

 

8.694

   

9.965

 
    

13.158

   

13.822

         

7

Langlopende schulden

       
 

Kredietinstellingen

 

2.540

   

0

 
 

Hypotheken o/g

 

2.321

   

2.391

 
 

Achtergestelde leningen

 

225

   

0

 
 

Investeringsverplichtingen

 

5.125

   

6.431

 
 

Overige schulden

 

477

   

486

 
    

10.688

   

9.308

         

8

Kortlopende schulden

       
 

Kredietinstellingen

 

969

   

12

 
 

Leveranciers- en handelskredieten

 

38.252

   

34.341

 
 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

39.227

   

35.805

 
 

Overige schulden en overlopende passiva

 

122.261

   

118.028

 
    

200.709

   

188.186

         
         
    

329.383

   

313.314