Colofon

Dit is een uitgave van Vebego International N.V.

Adres
Cortenbach 1
PO Box 23092
NL-6367 ZH Voerendaal

Productie
Samenstelling, redactie, fotografie: Corporate Communications Vebego International
Eindredactie: Ravestein en Zwart, Nijmegen
Realisatie: F19 digital first reporting, Eindhoven

Foto omslag
Marco Paulo Rodrigues Vieira werkt als huismeester voor een grote Zwitserse klant in de transportsector.

Copyright
© Vebego International, Voerendaal juni 2020. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

\ www.vebego.com

\ A family company