Bericht van Raad van Commissarissen

Het is ons een genoegen u het door de Raad van Bestuur opgestelde Jaarverslag 2018 aan te bieden. De jaarrekening 2018 is door Deloitte Accountants B.V. gecontroleerd en van een goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant voorzien. De jaarrekening is door onze Raad goedgekeurd. Wij kunnen ons verenigen met het in de jaarrekening opgenomen voorstel van resultaatbestemming. Wij adviseren de Algemene Vergadering de jaarrekening 2018 vast te stellen.

In 2018 vonden vijf reguliere vergaderingen van de Raad van Commissarissen (RvC) plaats. Op één van de vergaderingen heeft de accountant de bevindingen van de accountantscontrole toegelicht. Daarnaast waren er diverse themabijeenkomsten waarin specifiek stil is gestaan bij de implementatie van de in 2017 ontwikkelde groepsstrategie en strategieontwikkeling bij een aantal afzonderlijke dochterondernemingen.

Ieder jaar brengt de RvC een bedrijfsbezoek aan dochterbedrijven van Vebego. Doel van deze bezoeken is om nader kennis te maken met de bedrijven en medewerkers en om bijgepraat te worden over de huidige ontwikkelingen in de bedrijven. In 2018 is gekozen om een bezoek te brengen aan Duitsland. Er werd een toelichting gegeven op de diverse Duitse bedrijfsactiviteiten in zowel facilitymanagement, uitzendwerk (zeitarbeit) en zorg. Daarnaast werd er specifiek ingegaan op de ontwikkelingen op deze markten in Duitsland.

De resultaten voor 2018 zijn minder goed dan verwacht. Dat komt deels door de afschrijving van de goodwill van (eerdere) acquisities. Daarnaast waren er enkele financiële tegenvallers. Maar de oorzaak ligt vooral in de oplopende indirecte kosten. Dat is een trend die al enkele jaren zichtbaar is en de Raad is van mening dat deze tendens omgebogen moet worden. De Raad is enthousiast over de ambitieuze verbeterplannen die de Raad van Bestuur (RvB) in 2018 is gestart onder de noemer 'Vebego Vitaliseert'. Deze plannen zijn een concrete vertaling van de nieuwe groepsstrategie die in 2017 is ontwikkeld.

Twee belangrijke elementen in deze plannen zijn jaarlijkse autonome groei in de markten voor facilitaire dienstverlening en zorg en een verbetering van het rendement tot 4% in 2025. Een solide rendement is immers een voorwaarde om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij. Maar de kern van de verbeterplannen is dat Vebego de kracht van het collectief wil aanspreken om voor klanten, medewerkers en maatschappij een verschil te maken.  

Dat doet een sterk beroep op de bereidheid samen te werken tussen de verschillende bedrijfsonderdelen, wat een nieuwe dimensie geeft aan ondernemerschap binnen Vebego. Dat vraagt veel van het leiderschap binnen Vebego en de RvC is dan ook tevreden over de stappen die zijn gezet in het versterken en vereenvoudigen van de topstructuur van Vebego. De managementlaag direct onder de RvB is verstevigd en compacter gemaakt. Er staat nu een slagvaardig en deskundig team, met een duidelijke verantwoordelijkheid.

Met ingang van 1 januari 2018 is bovendien Ton Goedmakers benoemd in de RvB. Daarmee is de continuïteit geborgd van de vertegenwoordiging van de familie Goedmakers in de dagelijkse leiding van Vebego. Ook in het toezicht was een versterking nodig, met het oog op de continuïteit en vanwege het vertrek van voorzitter Ruud Sondag naar Eneco. Na een zorgvuldige selectieprocedure zijn in maart 2019 drie nieuwe leden tot de Raad toegetreden: Pamela Boumeester (tevens beoogd voorzitter), Loes van Rijsoort en Willem Cramer.

Binnen de strategische plannen is ook veel aandacht voor het werkgeverschap van Vebego. Dat blijkt uit de aandacht die er is voor de ontwikkeling van medewerkers en voor het versterken van de aantrekkingskracht voor jong talent in een lastige arbeidsmarkt. Daarnaast is in 2018 stevig geïnvesteerd in IT, organisatieverbetering en opleidingen om het rendementsherstel te bevorderen.

In 2018 is er door de nieuwe strategische richting veel veranderd bij Vebego. Ook de komende jaren zullen in het teken staan van vernieuwing, verandering en versterking. De markt vraagt daar ook nadrukkelijk om. Dit zal een flinke inspanning vragen van de mensen in de organisatie, maar ook energie geven. De Raad is er van overtuigd dat de nieuwe strategie een stevig fundament vormt voor een toekomstbestendig Vebego. Onze waardering gaat uit naar de groepsdirectie en alle 36.292 medewerkers.

Was getekend

Raad van Commissarissen
Arend Vos, voorzitter ad interim
Pamela Boumeester, vicevoorzitter, benoemd per 1 maart 2019
Willem Cramer, benoemd per 1 maart 2019
Ton Goedmakers sr.
Jan van Hoek
Loes van Rijsoort, benoemd per 1 maart 2019Voerendaal, 14 mei 2019