Balans

De kapitaalspositie van Vebego is onveranderd sterk. De solvabiliteit kwam in 2018 uit op 29,2% (2017: 35,0%). De daling wordt veroorzaakt door met name acquisities. Het totale garantievermogen (groepsvermogen minus goodwill plus een voorziening voor latente belastingen) daalde naar € 85,2 miljoen (2017: € 101,3 miljoen). Dit komt door de toename van betaalde goodwill voor acquisities. Het balanstotaal steeg door de autonome groei van Vebego, die gepaard ging met een stijging van debiteuren en kortlopende schulden. De stand van de liquide middelen kwam op balansdatum uit op € 81,0 miljoen.

Solide financiële positie

De financiële positie van Vebego is bijzonder solide, ondanks een lager resultaat en lagere operationele kasstromen door het forse investeringspakket in 2018. We beschikken over voldoende eigen middelen om de strategische visie van Vebego en de onderliggende plannen van de verschillende bedrijven te financieren.