Resultaatontwikkeling

De afgelopen jaren is het resultaat van Vebego geleidelijk teruggelopen. Dat komt deels door acquisities: de afschrijving van de goodwill drukt het resultaat. Maar het komt ook door een aantal incidenten en activiteiten die niet rendeerden. De belangrijkste oorzaak is echter de oplopende overhead. Deze tendens willen we ombuigen. Een gezond rendement is immers een voorwaarde voor groei en voor het adequaat omgaan met de risico’s en uitdagingen waar Vebego voor staat.

Investeringsprogramma versneld

Voor een toekomstbestendig Vebego hebben we daarom halverwege 2017 het startsein gegeven voor een veelomvattend investeringsprogramma. Dit programma heeft een looptijd van twee jaar en is gebaseerd op ‘Vebego Vitaliseert’, het strategisch plan dat in 2018 is opgesteld. In 2018 is er voor bijna € 8,0 miljoen aan kosten gemaakt ten behoeve van IT, opleidingsprogramma’s en diepte-investeringen in een aantal grote bedrijven. In de loop van 2018 hebben we zelfs besloten om plannen naar voren te halen die oorspronkelijk voor 2019 waren voorzien. Hierdoor zijn de kosten hoger uitgevallen dan oorspronkelijk beraamd. Met name de aanpassing in de topstructuur is versneld doorgevoerd. Hierbij is de divisiestructuur versterkt en ingedikt. De reductie in hoger management en bijbehorende staf heeft in 2018 geleid tot additionele reorganisatiekosten. Deze aanpassingen vergroten de slagkracht en de samenwerking binnen Vebego en we verwachten dat dit leidt tot een structurele verbetering van het resultaat.

Resultaat

Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering is in 2018, afgezien van de additionele investeringen, achtergebleven bij de verwachtingen. Met name de activiteiten in België en Zwitserland zijn hier debet aan. Het saldo van aan- en verkopen en de ontwikkeling van de Zwitserse frank heeft een beperkt effect op het resultaat gehad. Het resultaat uit de gewone bedrijfsuitoefening na belastingen kwam in 2018 uit op € 3,4 miljoen (2017: € 11,3 miljoen). De deelnemingen van Vebego hebben een stevige bijdrage geleverd aan dit resultaat.

Langetermijnfocus

Al met al was 2018 voor Vebego een ’investeringsjaar‘. Vebego kijkt als familiebedrijf naar de lange termijn en laat zich minder leiden door de waan van de dag. Uiteraard zijn een gezond jaarlijks rendement en een goede bedrijfsvoering van belang om de continuïteit te kunnen waarborgen. Maar voor ons is niet investeren, zodat het resultaat op de korte termijn verbetert, geen optie. Om onze missie ‘het vitaliseren van werk en zorg’ en onze impactambitie te realiseren is een langetermijnfocus onontbeerlijk. En dat past ook naadloos bij ons als sterk familiebedrijf en daar hebben we ook de financiële én menskracht voor.