Corporate governance

Het bestuur van Vebego

Vebego wordt bestuurd door de Raad van Bestuur. De leden zijn: Ronald Goedmakers, Steph Feijen en Ton Goedmakers. De Raad van Commissarissen (RvC) is voor hen een klankbord en adviseur. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken.

Voor elk lid van de Raad van Commissarissen wordt gezocht naar iemand met:

  • affiniteit met de missie, visie en het family statement van Vebego;

  • het vermogen in teamverband advies te geven en toezicht uit te oefenen;

  • goede communicatieve en sociale vaardigheden;

  • onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

  • voldoende beschikbaarheid voor de uitoefening van de functie.

Gedurende het verslagjaar bestond Vebego’s RvC uit drie personen, na het vertrek van voorzitter Ruud Sondag. Met ingang van 1 maart 2019 zijn drie nieuwe leden benoemd: Pamela Boumeester, Willem Cramer en Loes van Rijsoort. De nieuwe commissarissen zorgen voor een evenwichtige samenstelling van de Raad, die verder bestaat uit Arend Vos (voorzitter a.i.), Jan van Hoek en Ton Goedmakers sr. Met deze versterking is de continuïteit van het toezicht bij Vebego geborgd. Pamela Boumeester is tevens beoogd voorzitter van de Raad.

Daarnaast wordt er gekeken naar de rollen die de commissarissen (kunnen) innemen per deskundigheid. Hierbij wordt tevens gekeken naar de deskundigheid en rollen van de gehele Raad van Commissarissen. Er wordt gestreefd naar een heterogeen, complementair team, zodat de commissarissen elkaar aanvullen en versterken, maar ook tegenstrijdig kunnen zijn en interne tegenkrachten kunnen creëren.

In de verslaggevingsperiode in 2018 is voldaan aan het corporategovernancebeleid, zoals vastgelegd in de code Vebego & goed bestuur.