Groepsbalans per 31 december 2018 voor winstbestemming

(In duizenden euro)

Activa

  

31.12.2018

   

31.12.2017

        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

21.137

   

10.310

 

Overige immateriële vaste activa

 

5.745

   

8.221

 
   

26.882

   

18.531

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

14.721

   

13.257

 

Machines en installaties

 

13.884

   

12.342

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

13.419

   

11.270

 
   

42.024

   

36.869

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

15.068

   

13.036

 

Latente belastingvorderingen

 

270

   

804

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.850

   

1.262

 
   

17.188

   

15.102

        

Vlottende activa

       

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

6.122

   

6.289

 
   

6.122

   

6.289

        

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

117.627

   

108.900

 

Overige verbonden maatschappijen

 

3.150

   

1.542

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

19.271

   

23.236

 
   

140.048

   

133.678

        

Liquide middelen

  

81.050

   

89.344

        
   

313.314

   

299.813Passiva

  

31.12.2018

   

31.12.2017

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen

 

91.060

   

91.060

 

Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen

 

10.924

   

14.218

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

587

   

2.074

 
   

102.571

   

107.352

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

89

   

112

 

Voor belastingen

 

3.768

   

4.226

 

Overige voorzieningen

 

9.341

   

5.674

 
   

13.198

   

10.012

        

Langlopende schulden

       

Hypotheken o/g

 

2.391

   

0

 

Investeringsverplichtingen

 

6.431

   

0

 

Overige schulden

 

486

   

1.859

 
   

9.308

   

1.859

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

12

   

99

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

34.341

   

31.981

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

35.805

   

36.998

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

118.079

   

111.512

 
   

188.237

   

180.590

        
        
        
        
        
        
   

313.314

   

299.813