Groepskasstroomoverzicht 2018

(In duizenden euro)

    

2018

    

2017

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

40

    

12.745

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

15.372

    

14.045

- Mutaties in voorzieningen

   

1.012

    

-264

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. mutatie kortlopende vorderingen

 

-2.335

    

-3.587

  

. mutatie voorraden

 

217

    

498

  

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

1.490

    

-2.728

  
    

-628

    

-5.817

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

15.796

    

20.709

Ontvangen interest

 

538

    

424

  

Ontvangen dividenden

 

3.363

    

2.349

  

Betaalde winstbelasting

 

-2.225

    

-1.291

  
    

1.676

    

1.482

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

17.472

    

22.191

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-22.115

    

-20.557

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

1.433

    

2.773

  

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

 

-7.153

    

974

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

2.690

    

881

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-624

    

-1

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

36

    

125

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-25.733

    

-15.805

    

-8.261

    

6.386

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Aflossingen van langlopende schulden

 

-361

    

-227

  

Betaalde dividenden

 

-2.400

    

-3.275

  

Betaalde interest

 

-963

    

-1.045

  

Mutatie kredietinstellingen

 

-87

    

99

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-3.811

    

-4.448

          

Nettokasstroom

   

-12.072

    

1.938

Koers- en omrekeningsverschillen

   

703

    

-1.469

Mutatie geldmiddelen

   

-11.369

    

469

Mutatie (de)consolidatie deelneming

   

3.075

    

688

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

89.344

    

88.187

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

81.050

    

89.344

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,7 miljoen (2017: € 1,9 miljoen).