Coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot voor Vebego. Vanuit financieel oogpunt, maar vooral ook omdat een aanzienlijk deel van onze medewerkers en klanten direct in de frontlinie van deze crisis werken. De gezondheid en veiligheid van medewerkers is bij dit alles onze primaire zorg.

Crisisteams

De Executive Board heeft begin maart 2020 besloten om per land crisisteams te organiseren vanwege de specifieke nationale omstandigheden (wetgeving, protocollen, klantsituaties). De betrokken divisiedirecteuren zijn in de lead en worden bijgestaan door technische experts, HR, Legal en Communicatie. De Group HR director is de liaison tussen de divisiedirecteuren en de Executive Board, die dagelijks wordt bijgepraat. Vanzelfsprekend worden alle nationale maatregelen vanuit de officiële instanties direct opgevolgd.

De nationale crisisteams volgen voortdurend de gang van zaken: verloop van de besmetting, overheidsmaatregelen, operatie, klanten, medewerkers. De lijnen tussen de teams en de bedrijfsdirecteuren en HR zijn kort. Alle informatie vanuit de crisisteams wordt gedeeld op een speciaal ingerichte intranetomgeving die voor alle betrokkenen direct beschikbaar en up-to-date is.

Executive Board

De Executive Board volgt de ontwikkelingen op de voet, bespreekt deze en neemt waar nodig extra maatregelen. Zo worden de financiële consequenties strak bewaakt, scenario’s opgesteld, en is er projectcapaciteit ter beschikking gesteld aan de crisisteams. Ook wordt er voorgesorteerd op ondersteuning door de overheid in de vorm van werktijdverkorting en belastingmaatregelen. De uitwerking hiervan is voor alle vier de landen verschillend.

Maatregelen

Direct na het begin van de crisis hebben we ons volledig gefocust op de essentiële processen die nodig zijn om onze klanten te blijven bedienen en om onze medewerkers veilig inzetbaar te houden. Tot nader order zijn alle projecten en niet-essentiële programma’s opgeschort. Er is ook een vacaturestop ingesteld; alleen met toestemming van de divisiedirecteur kunnen essentiële vacatures worden ingevuld. Uitgaven en investeringen zijn tot het hoogstnoodzakelijke beperkt. Cruciale processen als facturatie en verloning zijn door middel van back-up plannen zeker gesteld.

Financiële impact

Vebego is een sterk en solide familiebedrijf dat zeer conservatief is gefinancierd en duidelijk een stoot kan verdragen. Maar ook dan is het cruciaal om ons voor te bereiden op diverse scenario’s, omdat de duur en impact van deze crisis ongewis zijn.

De divisiedirectie heeft een bedrijfscontinuïteitanalyse gemaakt van alle ondernemingen. Ook wordt wekelijks de liquiditeitsplanning gerapporteerd en besproken op divisieniveau en in de Executive Board. De financiële en cashpositie worden op holdingniveau scherp bewaakt. Er zijn risicoanalyses gemaakt van debiteuren en de betalingstermijnen worden zeer strak opgevolgd. De meeste klanten respecteren de contracten die we hebben. In een aantal gevallen gaan we in gesprek met klanten waar de activiteiten wegvallen, waarbij we ook zorgen dat onze juridische positie solide is. De steun die de overheid in alle vier landen biedt in de vorm van belastingmaatregelen en werktijdverkorting volgen we op de voet. Per bedrijf wordt op divisieniveau de afweging gemaakt of en in welke mate gebruik moet worden gemaakt van deze steun. Vebego heeft de beschikking over een additionele kredietfaciliteit. Deze kan, wanneer nodig, ingezet worden om tijdelijk werkkapitaal te verschaffen.

De coronacrisis brengt veel onzekerheid met zich mee. Zo zijn de gevolgen voor de economie op de korte en langere termijn nog moeilijk te overzien. De directe commerciële gevolgen van de crisis zijn groot. We verwachten in het tweede kwartaal een duidelijke daling van de geraamde omzet bij de bedrijven die het meest geraakt worden. Vebego heeft voordeel bij haar brede en diverse portfolio. In facilitaire dienstverlening is de impact aanzienlijk, nu de horeca en veel kantoren zijn gesloten, het openbaar vervoer is afgeschaald en de bezetting van luchthavens minimaal is geworden. Het groensegment is vooralsnog nauwelijks geraakt. Dit geldt ook voor specialistische diensten als gevelreiniging of cleanrooms. Maar de crisis biedt ook kansen. In segmenten zoals zorg en voedingsindustrie vragen klanten juist om meer schoonmaak, extra hygiënemaatregelen en meer materiaal. De opleidingen en expertise die we bieden zijn over de landen heen zeer gewild. In deze segmenten stijgt de vraag naar onze diensten sterk. Het is goed denkbaar dat door deze crisis het belang van goede schoonmaak en hygiëne een extra impuls krijgt. Wij dragen daar vanuit onze expertise aan bij door extra voorlichting en informatievoorziening, zowel naar klanten als medewerkers.

Medewerkers

De zorg voor en de begeleiding van medewerkers is voor ons heel belangrijk. Zij dragen bij aan het draaiend houden van de samenleving en bieden cruciale ondersteuning in bijvoorbeeld de zorg en voedingsindustrie. Daarom zorgen wij voor adequate instructies, goede materialen en veiligheidsmaatregelen. Ook proberen we medewerkers die tijdelijk niet samen op kantoor werken maar vanuit huis zo goed mogelijk te ondersteunen met advies, voorbeelden en hulpmiddelen.

De behoefte aan medewerkers is met name bij de zorgbedrijven groot, terwijl op andere plekken werk wegvalt. We hebben daarom in Nederland een flexpool opgezet om ‘verspilling’ van capaciteit zoveel mogelijk beperken. Dit is zowel in het belang van Vebego als een maatschappelijk belang. Dankzij de flexpool kunnen we betere inzet bij klanten realiseren, de kosten van leegloop beperken én medewerkers inzetten bij cruciale maatschappelijke organisaties die mensen tekort komen. In hoog tempo zijn voor deze collega’s training en instructie opgezet, zodat ze snel inzetbaar zijn op nieuwe objecten. In België, Duitsland en Zwitserland speelt dit verschil in capaciteitsbehoefte niet en is er dus geen mogelijkheid mensen op ander werk in te zetten. In deze landen wordt voor een deel van de medewerkers een beroep gedaan op de regelingen voor tijdelijke werkloosheid.

De Board of Directors is ervan overtuigd dat, ondanks de impact van deze crisis, de continuïteit van ons bedrijf is geborgd. We zullen deze moeilijke situatie het hoofd bieden. We zetten alles op alles om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Hierbij mag de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers op geen enkele manier in het geding komen.

Een cursist van Alpheios tijdens de opleiding ‘veilig & hygiënisch schoonmaken’ in een verpleeghuis.