Balans

De kapitaalpositie van Vebego blijft sterk. De solvabiliteit kwam uit op 28,8% (2018: 29,0%). De daling wordt veroorzaakt door de stijging van het balanstotaal. Het totale garantievermogen (groepsvermogen minus goodwill plus een voorziening voor latente belastingen) steeg naar € 88,9 miljoen (2018: € 84,6 miljoen). Dit komt door de toename van het groepsvermogen. Het balanstotaal steeg door de autonome groei die leidde tot een stijging van debiteuren en kortlopende schulden. De stand van de liquide middelen, na aftrek van de kortlopende schulden aan kredietinstellingen, kwam op balansdatum uit op € 86,6 miljoen.

De financiële positie van Vebego is in 2019 ten opzichte van 2018 verbeterd dankzij een hogere kasstroom uit operationele activiteiten als gevolg van het sterk verbeterde resultaat. De kasstromen uit investeringsactiviteiten en uit financiële activiteiten bewegen zich in 2019 rond hetzelfde niveau als 2018. We blijven beschikken over voldoende eigen middelen om de strategische visie van Vebego en de onderliggende plannen van de dochterbedrijven te financieren.

Fortron werkt in Amsterdam met elektrische voertuigen, om de CO2-ambities van de gemeente te ondersteunen.