Risico’s en kansen

Aanpak per bedrijf

Vebego is actief op meerdere markten in verschillende landen, die allemaal hun eigen dynamiek hebben. De bedrijven brengen jaarlijks hun strategische en operationele risico’s in kaart. Ieder kwartaal worden de mitigerende maatregelen besproken. Deze dossiers krijgen maximale aandacht vanuit het lokale management. Er zijn ook een aantal thema’s en risico’s die van belang zijn voor vrijwel al onze activiteiten en landen. Deze pakken we Vebego-breed op.

Macro-economische gevolgen coronacrisis

De macro-economische gevolgen van de coronacrisis zijn onzeker. Vebego is een solide concern, met een gediversifieerd portfolio van diensten en producten in verschillende marktsegmenten. De groeiverwachtingen op de middellange termijn in de landen waarin wij actief zijn, zijn echter fors lager of zelfs negatief geworden door de impact van het coronavirus. Een eventuele recessie zal onze positie in verschillende marktsegmenten en de behoefte aan onze dienstverlening mogelijk ook raken. De mate waarin dat gebeurt is op dit moment niet te voorzien.

Arbeidsmarkt

Voor alle landen en activiteiten is de krapte op de arbeidsmarkt een uitdaging. Dit geldt niet alleen voor de uitvoerende medewerkers (schoonmakers, hoveniers, zorgpersoneel), maar ook voor het middenkader en het hoger kader. De uitvoerende medewerkers in onze sectoren worden ouder en de nieuwe instroom neemt langzaam af. De oudere populatie kampt steeds vaker met fysieke klachten en vermindering van de vitaliteit. Voor Vebego is dit een risico, maar ook een kans. Door meer lading te geven aan het merk “Vebego” en de naamsbekendheid hiervan op de arbeidsmarkt te vergroten, versterken we onze aantrekkingskracht als werkgever. Daarbij maken we ook duidelijk wat voor bedrijven er onder de vlag van Vebego opereren. Vebego blijft daarnaast voor een brede doelgroep een aantrekkelijke werkgever door ons gezamenlijke recruitment en doordat we opleidingsprogramma’s bieden en betere doorstroom mogelijk maken.

Schoonmaak en facilitymanagement

In alle landen waar Vebego actief is staat de schoonmaakmarkt onder druk. De druk wordt veroorzaakt door de groeiende rol van de grote facilitymanagementorganisaties en, met name in Nederland, de tendens tot inbesteden bij de overheid. Wij beschouwen dit al jarenlang als een strategisch risico voor onze organisatie. Vebego blijft zich daarom positioneren rond de thema’s kwaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en het creëren van toegevoegde waarde voor onze klanten. Met onze landelijke en regionale schoonmaakbedrijven, die zowel generieke als specialistische schoonmaakactiviteiten uitvoeren, denken we onze leidende positie te kunnen behouden. Met Yask in Nederland en Move Consultants in Zwitserland neemt onze invloed in facilitymanagement snel toe. Met deze bedrijven wil Vebego verdere stappen maken om de positie in Nederland en Zwitserland te versterken.

Complexiteit in wet- en regelgeving

De afgelopen jaren is Vebego geconfronteerd met steeds complexere wet- en regelgeving. Vooral in Nederland neemt de regeldruk per jaar verder toe, maar ook in de andere landen zien we meer eisen van onder meer overheid, accountant en belastingdienst. Om “in control” te blijven werken we vanuit de holding met een intern auditproces dat ieder kwartaal voorziet in een uitgebreide checklist en een databoek. De checklist wordt voortdurend gemonitord en aangepast aan actuele relevante wet- en regelgeving en eventuele incidenten. De grote bedrijven binnen Vebego behandelen deze checklist ieder kwartaal, kleinere bedrijven doen dit tweemaal per jaar. Via een steekproef controleren de businesscontrollers van de holding de afgeronde checklists. Hierbij verifiëren zij vooral of de regels correct nageleefd zijn en of eventuele onvolkomenheden zijn opgelost. Onze externe audit wordt door Deloitte uitgevoerd. In 2020 gaan wij een tax control framework opzetten. We gaan bovendien ook verder met de vereenvoudiging van de juridische structuur om meer grip te hebben op de verschillende entiteiten.

Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen die gesteld worden, werken we aan verdere verbetering van de kwaliteit van onze administratieve organisatie. Hierbij is de samenwerking tussen de bedrijven in de verschillende landen belangrijk. In Zwitsersland worden steeds meer administratieve taken centraal uitgevoerd door de grootste werkmaatschappij Vebego AG in Zürich. In Nederland is de komst van het Vebego Service Center een belangrijke stap in het centraliseren van repeterende administratieve taken. De schoonmaakbedrijven in Nederland maken hier al volledig gebruik van. Vebego stuurt er actief op dat de andere onderdelen de backoffice meer gezamenlijk organiseren.

Uit de lange lijst van nieuwe wet- en regelgeving is de invoering van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) een risico dat al onze activiteiten raakt. Met uitzondering van Zwitserland zijn al onze landen bezig om de AVG zo goed mogelijk in de bedrijfsvoering op te nemen. Ondanks deze grote investering in tijd en geld is volledige afdichting van de risico’s die uit de AVG voortkomen nauwelijks mogelijk. Vebego spant zich daarom in om door voortdurende aandacht, bewustwording en controle de risico’s te minimaliseren.

Dagschoonmaak door Hago Next

IT-Security

Belangrijk risico voor Vebego is de toenemende dreiging richting onze IT-systemen. De afhankelijkheid van IT neemt toe en de compliance-eisen worden zwaarder, zoals bijvoorbeeld blijkt bij de privacywetgeving (AVG). Ook Vebego heeft in 2019 verschillende aanvallen op het IT-systeem gehad. De afgelopen jaren is een flinke inhaalslag gemaakt om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de centrale IT-systemen duurzaam aan te passen aan de laatste standaarden. Hierdoor hebben wij de pogingen om binnen te komen kunnen afwenden. Gezien de toenemende dreiging (ransomware, phishing) presenteert Vebego IT in 2020 versneld een plan van aanpak om ook de kleinere bedrijven kwalitatief op een hoger niveau te brengen. Vebego maakt hier voldoende financiële middelen voor vrij.

Financiële impact risico’s

De mogelijke financiële impact van al deze strategische en operationele risico’s is niet goed te berekenen. De impact hangt af van individuele factoren en van factoren die met elkaar samenhangen. Geen van de beschreven risico’s en onzekerheden heeft aanzienlijke invloed gehad op de (financiële) resultaten van het boekjaar 2019. Er is daarom geen noodzaak om het systeem van interne risicobeheersing in 2020 verder aan te passen. Wel kiezen wij ervoor om de verschillende controles onder te brengen in een Vebego control framework. Het is niet mogelijk de consequenties te bepalen van de risico’s die zich in de toekomst kunnen voordoen en die niet ondervangen worden in het huidige systeem van risicobeheersing.