Groepsbalans per 31 december 2019 (voor winstbestemming)

(In duizenden euro)

Activa

  

31.12.2019

   

31.12.2018

        

Immateriële vaste activa

       

Goodwill

 

20.357

   

21.137

 

Overige immateriële vaste activa

 

3.824

   

5.745

 
   

24.181

   

26.882

        

Materiële vaste activa

       

Bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen

 

13.067

   

14.721

 

Machines en installaties

 

15.989

   

13.884

 

Andere vaste bedrijfsmiddelen

 

15.320

   

13.419

 
   

44.376

   

42.024

        

Financiële vaste activa

       

Deelnemingen in verbonden partijen

 

15.209

   

15.068

 

Latente belastingvorderingen

 

157

   

270

 

Overige vorderingen en leningen u/g

 

1.537

   

1.850

 
   

16.903

   

17.188

        

Vlottende activa

       

Voorraden

       

Handelsvoorraden

 

6.574

   

6.122

 
   

6.574

   

6.122

        

Vorderingen

       

Handelsdebiteuren

 

123.900

   

117.627

 

Overige verbonden maatschappijen

 

2.441

   

3.150

 

Overige vorderingen en overlopende activa

 

23.420

   

19.271

 
   

149.761

   

140.048

        

Liquide middelen

  

87.588

   

81.050

        
   

329.383

   

313.314

Passiva

  

31.12.2019

   

31.12.2018

        

Groepsvermogen

       

Aandeel Vebego International N.V. in het groepsvermogen

 

93.060

   

91.060

 

Aandeel Vebego International B.V. in het groepsvermogen

 

12.687

   

10.351

 

Aandeel derden in het groepsvermogen

 

-919

   

587

 
   

104.828

   

101.998

        

Voorzieningen

       

Voor pensioenen

 

69

   

89

 

Voor belastingen

 

4.395

   

3.768

 

Overige voorzieningen

 

8.694

   

9.965

 
   

13.158

   

13.822

        

Langlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

2.540

   

0

 

Hypotheken o/g

 

2.321

   

2.391

 

Achtergestelde leningen

 

225

   

0

 

Investeringsverplichtingen

 

5.125

   

6.431

 

Overige schulden

 

477

   

486

 
   

10.688

   

9.308

        

Kortlopende schulden

       

Kredietinstellingen

 

969

   

12

 

Leveranciers- en handelskredieten

 

38.252

   

34.341

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

39.227

   

35.805

 

Overige schulden en overlopende passiva

 

122.261

   

118.028

 
   

200.709

   

188.186

        
        
        
        
   

329.383

   

313.314