Groepskasstroomoverzicht 2019

(In duizenden euro)

    

2019

    

2018

Kasstroom uit operationele activiteiten:

         

Netto-omzetresultaat

   

9.580

    

-42

Aanpassingen voor:

         

- Afschrijvingen en andere waardemutaties

   

18.603

    

15.372

- Mutaties in voorzieningen

   

1.290

    

1.094

- Veranderingen in werkkapitaal:

         

. mutatie kortlopende vorderingen

 

-5.296

    

-2.335

  

. mutatie voorraden

 

-445

    

217

  

. mutatie kortlopende schulden exclusief kredietinstellingen

 

5.521

    

1.490

  
    

-220

    

-628

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

   

29.253

    

15.796

Ontvangen interest

 

485

    

538

  

Ontvangen dividenden

 

7.006

    

3.363

  

Betaalde winstbelasting

 

-3.250

    

-2.225

  
    

4.241

    

1.676

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

33.494

    

17.472

          

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

         

Investeringen in (im-)materiële vaste activa

 

-18.005

    

-22.115

  

Desinvesteringen (im-)materiële vaste activa

 

2.462

    

1.433

  

Investeringen/desinvesteringen in geconsolideerde ondernemingen

 

-4.603

    

-7.153

  

Investeringen/desinvesteringen in niet-geconsolideerde ondernemingen

 

-3.440

    

2.690

  

Verstrekte langlopende vorderingen

 

-1

    

-624

  

Ontvangen aflossingen langlopende vorderingen

 

325

    

36

  

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

   

-23.262

    

-25.733

    

10.232

    

-8.261

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

         

Ontvangsten uit langlopende schulden

 

412

    

0

  

Aflossingen van langlopende schulden

 

-326

    

-361

  

Betaalde dividenden

 

-4.653

    

-2.400

  

Betaalde interest

 

-1.134

    

-963

  

Mutatie kredietinstellingen

 

957

    

-87

  

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

-4.744

    

-3.811

          

Nettokasstroom

   

5.488

    

-12.072

Koers- en omrekeningsverschillen

   

693

    

703

Mutatie geldmiddelen

   

6.181

    

-11.369

Mutatie (de)consolidatie deelneming

   

357

    

3.075

Saldo geldmiddelen begin verslagjaar

   

81.050

    

89.344

Saldo geldmiddelen einde verslagjaar

   

87.588

    

81.050

Het aan belangen van derden toerekenbare bedrag van het saldo geldmiddelen einde verslagjaar bedraagt € 0,6 miljoen (2018: € 0,7 miljoen).